+48 508 984 840

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Uwaga!

Obowiązek posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynków posiadających źródło ogrzewania wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

Zapytaj o usługę wykonania dokumentu na atrakcyjnych warunkach.
biuro@tmhome.pl

 

Świadectwo Energetyczne jest dokumentem określającym ilość energii nieodnawialnej jaką należy dostarczyć aby użytkować nieruchomość – określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

 

 

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
– zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
– zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo jest obowiązkowe dla każdej transakcji na rynku nieruchomości i sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji czynności najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).

 

Ważność świadectwa
Należy również pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

 

 

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:
– właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
– osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
– inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Każde świadectwo musi być zarejestrowane w globalnym rejestrze, a osoby sporządzające muszą posiadać stosowne uprawnienia.