+48 508 984 840

Klauzula informacyjna

(Informacja o przetwarzaniu danych osobowych)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TMHome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ul. Pańska 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795536, NIP: 5242888090, Regon: 383916140.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Marzena Zawada, e-mail: biuro@tmhome.pl.


PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa oraz świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. `włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

– obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

– prowadzenia analiz statystycznych,

– przechowywania danych dla celów archiwizacji,

– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez TMHome Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,

– realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący, notariusze, urzędy,


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez TMHome Sp. z o.o., a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).


ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@tmhome.pl.